Personalizovana medicina

Dosadašnje znanje iz medicine zajedno sa digitalnim tehnologijama čini podlogu za prekretnicu u istoriji lečenja staroj hiljadama godina. Nalazimo se u ključnom momentu za velike promene u medicini. Uz partnere iz čitavog sveta Roche ovu promenu čini mogućom, objedinjujući digitalna dostignuća, dostignuća iz oblasti molekularne dijagnostike i genomike i sve veće baze medicinskih podataka u cilju promene paradigme lečenja – prelaska na personalizovanu i preciznu medicinu. Biti deo ove promene za Roche predstavlja privilegiju, ali i obavezu. Zato je cilj naše misije da svaki pojedinačni pacijent u pravom trenutku primi pravi lek.

U terapiji malignih bolesti se tradicionalno primenjivao princip lečenja jedan lek za sve. Efekat ovakvog pristupa rezultovao je poboljšanjem zdravstvenog stanja kod nekih pacijenata, ali ne kod svih. Današnja saznanja o malignim oboljenjima ukazuju na to da je, poput svakog čoveka, i svaki karcinom jedinstven, određen jedinstvenim genomskim zapisom. Stoga se sa principa lečenja jedan lek za sve prešlo na precizniji pristup prema kom se jedan lek primenjuje kod jedne grupe pacijenata koja poseduje određeni biomarker kao karakteristiku karcinoma. Međutim, napredak tehnologije omogućio je sagledavanje celog tumorskog genoma, ne samo nekih njegovih delova, kao što je to bio slučaj kod određivanja pojedinačnih biomarkera. Taj napredak predstavlja kamen temeljac u prelasku na preciznu medicinu u kojoj se za svakog pojedinačnog pacijenta određuje genomski profil. Na osnovu genomskog profila karcinoma predlažu se specifične terapijske mogućnosti – jedan pacijent, jedan genomski profil, više terapijskih mogućnosti.

Roche je pionir u kreiranju inovativnih lekova u onkologiji koje prate i inovativne dijagnostičke procedure. Određivanje biomarkera je danas stvar rutinske dijagnostike. U budućnosti se očekuje da određivanje biomarkera zameni rutinska upotreba genomskog profilisanja, poput sekvenciranja nove generacije. Ovakvim testovima određuju se greške na genima, mutacije ili alteracije koje uslovljavaju pojavu karcinoma – praktično se dobija genomski otisak svakog pacijenta. Podaci dobijeni iz genomskog profilisanja se potom obrađuju uz pomoć najsavremenijih kompjuterskih algoritama koje su razvili eksperti iz oblasti genetike i informacione biologije. Za svakog pacijenta se sačinjava jedinstven izveštaj gde se identifikovane alteracije u tumoru pacijenta povezuju sa svim trenutno dostupnim terapijskim opcijama ili kliničkim studijama koje su u toku. Precizna medicina predstavlja korišćenje genomskih podataka u cilju bližeg određivanja bolesti što potencijalno dovodi do boljih terapijskih ishoda.

Tehnologije koje svakodnevno koristimo, od pretraživača poput Google-a do pametnih satova, prepoznaju šablone ponašanja i aktivnosti svakog od nas i porede ih sa podacima miliona drugih korisnika praveći pretpostavke naših sledećih aktivnosti. Moć podataka transformisala je svaku industriju i svaki aspekt života, pa i zdravstvo. Usled kompleksnosti bioloških sistema, ova transformacija je u medicini još u začetku. Korišćenje tehnologije i baza podataka miliona pacijenata širom sveta kako bi se saznalo što više o svakoj bolesti, o svakom specifičnom tumoru i kako bi se iskustva i ishodi lečenja drugih pacijenata uporedili sa pacijentom čiji je genomski otisak prethodno određen, predstavlja maksimalno efikasnu upotrebu modernih tehnologija u svrhu napretka medicine. Tek u poređenju sa drugima možemo znati šta je to specifično za bolest svakog pojedinačnog pacijenta, prevodeći tu specifičnost u unapređenu negu za svakog pacijenta – personalizovanu medicinu. Iskusni kliničar svestan je značaja posmatranja pacijenta u celini, kao čoveka, a ne kao njegovu bolest, inkorporirajući jedinstvenu istoriju bolesti, socijalno-ekonomski kontekst i subjektivne tegobe pacijenta u svoj pristup. Međutim ono što personalizovanu medicinu razlikuje od ovog, tradicionalno ispravnog pristupa jeste zasnivanje personalizovane medicine na preciznoj medicini. Identifikacijom pristupa koji će biti efikasan za pojedinačnog pacijenta na osnovu genomskih, uticaja sredine i životnog stila, nadograđuje se pređašni koncept pravilne nege.

Personalizovana medicina se ne sastoji isključivo u lečenju ili čak preveniranju bolesti za svakog pacijenta. Ona je način razmišljanja i delovanja koji menja zdravstveni sistem za buduće generacije. Međutim, da bi se ovakva transformacija sistema zaista i desila, neophodna je čvrsta saradnja između različitih industrija, institucija i država. Stoga čitav sistem mora da doživi evoluciju kako bi predstavljao pogodan ekosistem za usavršavanje personalizovane medicine, kao najefikasnijeg terapijskog pristupa. Zaposleni u Roche-u svakodnevno rade na tome da personalizovana medicina postane standard nege za sve. Kako bismo taj cilj dostigli povezujemo se i postajemo partneri sa liderima u zdravstvu, u tehnološkoj industriji, sa vladinim organizacijama i regulatornim telima, kao i sa lekarima, ekonomistima i pravnicima. Znamo da sami ne možemo – uz partnerstva danas radimo ono što pacijenti sledeće očekuju.

Saznajte više

KontaktOko svetalinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeO kompaniji RocheFokusna područjaKarijeraMedijiPričePolitika privatnostiPravna izjavaIzjava o zaštiti privatnostiPolitika kolačića