PRISTUP SADRŽAJIMA NAMENJENIM ISKLJUČIVO STRUČNOJ JAVNOSTI

Ovaj deo WEB portala sadrži informacije koje mogu biti dostupne samo stručnoj medicinskoj javnosti i to lekarima, zdravstvenim i veterinarskom radnicima, diplomiranim farmaceutima i drugim licima, koja se u smislu člana 2. stava 3. i 4. Pravilnika o načinu i uslovima oglašavanja leka i medicinskog sredstva („Sl. glasnik RS“, br. 99/2006) smatraju stručnom javnošću (*1). Uslov za korišćenje ovog sadržaja je da pripadate gore navedenom krugu lica i da ste građanin Republike Srbije. Prijavom za registraciju, potvrđujete da ispunjavate uslove iz gore navedene izjave i da prihavtate uslove korišćenja ovog WEB portala. (*1). “Pod stručnom javnošću, u smislu ovog pravilnika, podrazumevaju se zdravstveni i veterinarski radnici koji propisuju, prodaju, odnosno izdaju lek i medicinsko sredstvo, koji vrše nabavku leka i medicinskog sredstva za apoteke i druge zdravstvene i veterinarske ustanove, odnosno privatnu praksu, ili na bilo koji drugi način utiču na nabavku i upotrebu leka i medicinskog sredstva, diplomirani farmaceuti i druga stručna lica u oblasti proizvodnje i prometa leka i medicinskog sredstva na veliko i malo, kao i lica u organima upravljanja zdravstvenih i veterinarskih ustanova. Pod stručnom javnošću, u smislu ovog pravilnika, podrazumevaju se stručna lica zaposlena u Ministarstvu zdravlja, u organizaciji obaveznog zdravstvenog osiguranja i Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (u daljem tekstu: Agencija), koji obavljaju poslove u vezi sa lekom i medicinskim sredstvima, odnosno u vezi sa proizvodnjom i prometom lekova i medicinskih sredstava. “ („Sl. glasnik RS“, br. 99/2006)
Lekovi

Ukoliko su Vam potrebne dodatne informacije o lekovima kompanije Roche OVDE mozete poslati upit.

Za informacije o lekovima koji su registrovani u Republici Srbiji možete kontaktirati Agenciju za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS).

Reference:

  1. American Cancer Society. The history of cancer. https://www.cancer.org/treatment/understanding-your-diagnosis/history-of-cancer.html

  2. American Cancer Society. Evolution of cancer treatments: Chemotherapy. http://www.cancer.org/cancer/cancerbasics/thehistoryofcancer/the-history-of-cancer-cancer-treatment-chemo.

  3. National Cancer Institute. Targeted cancer therapies. https://www.cancer.gov/about-cancer/treatment/types/targeted-therapies/targeted-therapies-fact-sheet#q1

  4. National Cancer Institute. Types of cancer treatment. https://www.cancer.gov/about-cancer/treatment/types

Zaštićeno ime
Actemra
Alecensa
Avastin
CellCept
Copegus
Cotellic
Erivedge
Esbriet
Gazyva
Hemlibra
Herceptin
Kadcyla
Mabthera
Madopar Roche
Madopar HBS
Mircera
Ocrevus
Pegasys
Perjeta
Polivy
Pulmozyme
Recormon PFS
Rivotril
Roaccutane
Tarceva
Tamiflu
Tecentriq
Valcyte
Zelboraf
Generičko ime
tocilizumab
alektinib
bevacizumab
mikofenolat mofetil
ribavirin
kobimetinib
vismodegib
pirfenidon
obinutuzumab
emicizumab
trastuzumab
trastuzumab emtanzin
rituksimab
levodopa + benzerazid
levodopa + benzerazid
metoksipolietilenglikol-epoetin beta
okrelizumab
peginterferon alfa-2a
pertuzumab
polatuzumab vedotin
dornaza alfa
eritropoetin beta
klonazepam
izotretinoin
erlotinib
oseltamivir
atezolizumab
valganciklovir
vemurafenib
Hemioterapija

Hemioterapija je način lečenja karcinoma u kojem se primenjuju lekovi koji uništavaju maligne ćelije.

Deluje na taj način što zaustavlja ili usporava rast tumorskih ćelija, koje se razmnožavaju veoma brzo. Hemioterapije se može koristiti za lečenje karcinoma ili ublažavanja simptoma redukcijom tumorske mase.

U hemioterapiji se najčešće primenuje više različitih lekova, u određenim vremenskim razmacima (ciklusima) kako bi se omogućio oporavak zdravih ćelija. Dužina lečenja zavisi od vrste i stadijuma bolesti, i najčešće traje tri do šest meseci.

Hemioterapija se najčešće prima putem infuzije ili u obliku tableta. Infuzije se primenjuju u bolnici, a tablete se uzimaju kod kuće.

U periodu primanja ovih lekova mogu se javiti neželjeni efekti (gubitak kose, proliv, mučnina i povraćanje, osip, poremećaji krvi, zamor i malaksalost).

Odluku o primeni hemioterapije donosi lekarski konzilijum, uz saglasnost pacijenta.

Ciljana terapija

Poznavanje biologije i načina funkcionisanja malignih ćelija omogućava ciljano delovanje lekova na ključna mesta u procesu rasta, razvoja i širenja tumora. Primenom biološka terapije moguće je uticati na normalizaciju ili modifikaciju molekularnih procesa u tumorskom tkivu.

Biološka terapija je relativno novi pristup lečenju malignih bolesti i podrazumeva primenu monoklonskih antitela ili tzv. malih molekula. Monoklonska antitela su veliki molekuli koji svoje dejstvo ispoljavaju na površini maligne ćelije, dok tzv. mali molekuli ulaze u nju.

Biološka terapija naziva se još i ciljanom terapijom jer ciljano uništava maligne ćelije, bez negativnog uticaja na zdrave. Stoga primena bioloških lekova nije povezana s nuspojavama karakterističnim za primenu hemioterapije (gubitak kose, mučnina i povraćanje, smanjenje broja belih krvnih zrnaca).

Neke tumorske ćelije na svojoj površini imaju izražene antigene na koje se može ciljano delovati monoklonskim antitelima. Vezivanjem monoklonskih antitela za molekule koji se specifično nalaze na površini maligne ćelije aktivira se imunski sistem koji uništava tumorske ćelije.

Male molekule zbog svoje veličine ulaze direktno u tumorsku ćeliju gde utiču na procese rasta tumora i ometaju njegovo širenje na udaljena mesta (metastaziranje).

Postoje i monoklonska antitela koja ciljano uništavaju tumor delujući na proces stvaranja krvnih sudova.

Imunoterapija

Sa boljim shvatanjem biologije karcinoma, ali i sa boljim poznavanjem imunog sistema, razvijena je kancer imunoterapija. Ovi lekovi deluju tako što pomažu imunom sistemu da prepozna i napadne ćelije karcinoma.

Imuni sistem ljudskog organizma je podešen tako da prepoznaje strane ćelije. Te ćelije mogu biti bakterije, virusi, ali i maligne ćelije tumora. Međutim, usled kompleksne regulacije imunog sistema ove ćelije nekad mogu da prođu neopaženo našim imunim ćelijama i na taj način se nakon nastanka razmnožavaju i formiraju maligni tumor i metastaze. Poslednjih 10 godina su objavljeni rezultati mnogobrojnih istraživanja-kako da usmerimo naša bela krvna zrnca, pre svega podvrstu belih krvnih zrnaca, T-limfocite, da pronalaze i uništavaju maligne ćelije.

Različite imunoterapije različito deluju – jedna pomaže imunom sistemu da zaobiđe prepreke koje ćelije karcinoma postavljaju, dok druga vrsta stimuliše imuni odgovor.

Imuna biologija mikrookruženja karcinoma veoma je kompleksna, ali sa dobrim poznavanjem redosleda dešavanja, naučnici i lekari mogu prilagoditi imunoterapiju svakom onkološkom pacijentu ponaosob.

Suportivno lečenje

Suportivna terapija predstavlja još jednu dimenziju načina lečenja malignih bolesti. Ciljevi suportivne terapije su da olakša bolesniku tretman lečenja:

da smanji i ukloni bol

omogući kontrolu neželjenih dejstava lekova (mučnina i povraćanje, neutropenija…)

poboljša opšte stanje pacijenta

smanji osećaj umora...

Primena suportivne terapije je od podjednakog značaja i za bolesnike kod kojih je tek otkrivena maligna bolest i za one koji se već dugo leče.

please be aware that you are leaving this website.