Obaveštenje o privatnosti

Poslednja revizija: Jun 2020.
Opšta izjava o privatnosti

Mi u kompaniji Roche d.o.o. Beograd („Roche“) posvećeni smo zaštiti vaših ličnih podataka. Ovo Obaveštenje o privatnosti opisuje vrste ličnih podataka koje Roche može da prikuplja; način na koji Roche može da prikuplja, koristi ili deli vaše lične podatke; korake koje Roche preduzima kako bi zaštitio vaše lične podatke; i izbore koji su vam pruženi u vezi sa korišćenjem vaših ličnih podataka.

Ovo Obaveštenje se odnosi samo na Roche internet stranice koje su povezane sa ovim Obaveštenjem. Naše internet stranice takođe mogu da sadrže linkove ka internet stranicama trećih strana. Mi ne podržavamo i ne odgovaramo za sadržaj internet stranica ili resursa trećih strana, i naše obaveštenje o privatnosti se ne odnosi na bilo koje internet stranice koje nisu povezane sa Rocheom, čak i ako im pristupite putem linka na našoj internet stranici. Pre nego što date bilo kakvu informaciju, trebalo bi da pregledate pravila o privatnosti bilo koje internet stranice treće strane.

Za potrebe ovog Obaveštenja o privatnosti, „Podatak o ličnosti“ je svaka informacija na osnovu koje možete biti pojedinačno identifikovani kako neposredno tako i posredno, uključujući, ali ne ograničavajući se na vaše ime, adresu, mejl adresu, i broj telefona.

Maloletnici

Ova internet stranica nije dizajnirana ili namenjena za korišćenje deci mlađoj od 16 godina. Mi ne prikupljamo namerno bilo kakve lične podatke na ovoj internet stranici od osoba mlađih od 16 godina bez prethodnog, proverljivog pristanka roditelja ili staratelja. Roditelj ili staratelj može imati pravo da, na zahtev, pregleda informacije koje su dobijene od strane deteta i da zahteva njihovo brisanje. Štaviše, svi maloletnici treba da potraže dozvolu roditelja ili staratelja pre korišćenja ili obelodanjivanja bilo kojih ličnih podataka na ovoj internet stranici ili onlajn izvoru.

Identitet i kontakt podaci rukovaoca podataka

Rukovalac podataka je Roche d.o.o. Beograd,  Vladimira Popovića 8a, Novi Beograd.

Možete da kontaktirate rukovaoca podataka putem pošte na adresu Vladimira Popovića 8a (Novi Beograd) 11070 Beograd, Srbija ili na mejl adresu

Kako i zašto obrađujemo vaše lične podatke

Na ovoj internet stranici, možemo zahtevati vaše lične podatke. Primeri ličnih podataka koje možemo da sakupljamo, a koji vas neposredno identifikuju uključuju vaše ime, kontakt informacije, mejl adresu, i druge informacije u kombinaciji sa ovim identifikatorima. Takođe, možemo da prikupljamo određene lične podatke koje vas neposredno ne identifikuju po imenu, ali koji bi mogli biti korišćeni da se identifikuje da je određeni računar ili uređaj pristupio našoj internet stranici.

Vaše lične podatke obrađujemo na našim internet stranicama iz više razloga, uključujući:

 • Da odgovorimo na vaše zahteve ili upite;

 • Da personalizujemo vaše iskustvo;

 • Da izvršimo analize i odredimo karakteristike internet stranice;

 • Da pratimo i nadgledamo neželjene događaje i ostale aktivnosti koje se odnose na bezbednost lekova;

 • Da održavamo internet stranicu, uključujući bezbednosne razloge;

 • Da postupamo u skladu sa zakonskim zahtevima;

 • Ostalo.

Nekoliko mesta na našoj internet stranici zahtevaju lične podatke ako se odlučite da ih koristite, uključujući ankete, i mogućnosti za deljenje sadržaja (tj. linkovi za slanje mejla prijatelju ). Roche i njegovi poslovni partneri (kao što su pružaoci usluga ili druga treća lica koja pružaju određene usluge Rocheu) prikupljaju ove podatke o vama samo ako nam ih vi dobrovoljno ustupite. Imajte na umu da vam određene mogućnosti ove internet stranice neće biti dostupne ako izaberete da ne pružite određene lične podatke. Svi lični podaci koje nam ostavite na našim internet stranicama biće korišćeni u skladu sa ovim Obaveštenjem o privatnosti.

Više informacija o našim aktivnostima obrade ličnih podataka

Ova tabela detaljnije opisuje svaku aktivnost obrade ličnih podataka na internet stranici i pruža podatke o kategorijama podataka prikupljenih za svaku aktivnost isto kao i pravni osnov obrade ličnih podataka za svaku od ovih aktivnosti, u onoj meri u kojoj obrada ličnih podataka podleže propisima o zaštiti podataka o ličnosti.

Kolačići i drugi „web trekeri“

Naše internet stranice i onlajn izvori takođe prikupljaju druge osnovne podatke o vama koji vas ne mogu neposredno identifikovati, ali koji mogu odgovarati vama ili određenom uređaju. Neke od ovih informacija koristimo da bismo omogućili pokretanje naših internet stranica, kao i da bismo saznali više o tome kako se koriste naše internet stranice i onlajn izvori ili da u suprotnom poboljšamo i upravljamo internet stranicom. Mi takođe koristimo ove podatke da bismo vam omogućili dostavljanje informacije prilagođene vašim interesima i željama, nastalih na osnovu vašeg korišćenja internet stranice. Na primer, možemo da sakupimo IP adresu koju vam je dodelio Internet servis provajder. Ova adresa se može menjati svaki put kada se povežete na Internet („dinamička“ IP adresa) ili može ostati ista („statička“ IP adresa). U većini slučajeva ove informacije se prikupljaju automatski, radi naših poslovnih legitimnih interesa. U nekim jurisdikcijama, tražimo vašu saglasnost pre nego što prikupimo ovu informacije, u kom slučaju će vam se ponuditi izbor da li želite da dozvolite prikupljanje i upotrebu ove vrste informacija. Molimo vas pogledajte naše

Određeni internet pretraživači i drugi programi mogu se koristiti da daju znak o vašim preferencama Rocheu o tome kako, ili da li mogu Roche ili treće strane prikupljati informacije o vašim onlajn aktivnostima. Trenutno Roche ne odgovara na takve signale/zahteve.

Upotreba podataka za marketing

Ne prodajemo niti prenosimo vaše lične podatke nijednom nepovezanom entitetu za njihovu sopstvenu upotrebu u neposrednom marketingu, osim ako vam ne dostavimo jasno obaveštenje i ne dobijemo vašu izričitu saglasnost.

Deljenje informacija / Primaoci ličnih podataka
Primaoci vaših ličnih podataka

Možemo da delimo vaše lične podatke sa Rocheovim povezanim licima širom sveta. Naša Roche povezana lica koristiće vaše lične podatke u iste svrhe kao i mi. Lista Rocheovih povezanih lica dostupna je u trenutnom godišnjem izveštaju koji se može naći u odeljku za „investitore“ na

Takođe možemo da delimo vaše lične podatke sa trećim licima, kao što su naši pružaoci usluga, za sledeće svrhe:

 • Da sprovodimo tehničko održavanje naših internet stranica i drugih web platformi;

 • Da olakšamo spajanje, konsolidaciju, prenos kontrole ili drugu korporativnu reorganizaciju u kojoj Roche učestvuje, ili u skladu sa finansijskim aranžmanom koji je preduzeo Roche;

 • Da odgovorimo na odgovarajuće legitimne zahteve javnih organa, ili kada to zahtevaju važeći zakoni, sudske naredbe ili vladini propisi; i

 • Tamo gde je to potrebno za korporativne revizije ili za istraživanje ili reagovanje na žalbu ili bezbednosnu pretnju.

Međunarodni transferi vaših ličnih podataka

Svi lični podaci koje nam pružite prilikom korišćenja ove internet stranice mogu se preneti ili sačuvati na geografskoj lokaciji koja predviđa drugačija pravila o privatnosti od vaše zemlje porekla. Ovo znači da vaši lični podaci mogu biti poslati u države sa manje restriktivnim zakonima o zaštiti podataka o ličnosti od zakona vaše države. Svaki takav prenos biće sproveden u skladu sa važećim zakonom.

Prenos podataka unutar Roche grupe regulisan je ugovorima koji sadrže standardne EU ugovorne klauzule prema odlukama Evropske komisije od 27. decembra 2004. (2004/915 / EC) i 05. februara 2010. (C ( 2010) 593) kojima se konstituišu odgovarajuće i adekvatne zaštitne mere za osiguranje poštovanja propisa o zaštiti podataka o ličnosti. Pored standardnih ugovornih klauzula, Roche takođe može koristiti obrađivače podataka koji su sertifikovani po „EU-U.S. Privacy Shield“ okviru, koji uspostavlja odgovarajuće zaštitne mere kako bi se obezbedilo poštovanje propisa o zaštiti podataka o ličnosti prema odluci Komisije Evropske Unije od 12. jula 2016. (C (2016) 4176).

Period zadržavanja / skladištenja vaših ličnih podataka

Dužina vremena u toku kojeg ćemo skladištiti vaše lične podatke razlikuje se u zavisnosti od svrhe za koju smo prikupili i zbog čega obrađujemo vaše podatke. U većini slučajeva, podatke ćemo čuvati tri (3) godine nakon naše poslednje interakcije sa vama. Međutim, možemo da čuvamo vaše podatke i duži vremenski period ako zakon od nas zahteva da čuvamo vaše podatke.

Informacije o vašim pravima u vezi sa ličnim podacima

Obaveštavamo vas da imate određena prava u vezi sa upotrebom i obradom vaših ličnih podataka.

Vaša prava

Imate sledeća prava u vezi sa vašim ličnim podacima:

 • Pravo da zatražite pristup ličnim podacima koje Roche ima o vama;

 • Pravo da dopunite ili ispravite bilo koje lični podatak koji je netačan ili nepotpun;

 • Pravo da zatražite kopiju vaših ličnih podataka u elektronskom obliku kako biste mogli da ih prosleđujete trećim licima, ili da zatražite da Roche direktno prenese vaše lične podatke još jednoj trećoj strani;

 • Pravo na prigovor na obradu vaših ličnih podataka u marketinške i druge svrhe;

 • Pravo na brisanje vaših ličnih podataka kada više nisu potrebni u svrhe za koje ste ih obezbedili, kao i pravo na ograničenje obrade vaših ličnih podataka do određene granice gde brisanje nije moguće.

Da biste iskoristili bilo koje od ovih prava, molimo kontaktirajte nas koristeći gore navedene informacije.

Imajte na umu da je brisanje ili ograničavanje obrade podataka moguće samo ako i u meri u kojoj je obrada ličnih podataka zasnovana na vašoj saglasnosti ili našim legitimnim interesima. Ako se obrada podataka zasniva na pristanku, imajte na umu da imate pravo da u bilo kojem trenutku povučete svoj pristanak, ali da povlačenje vašeg pristanka ne utiče na zakonitost obrade podataka na osnovu pristanka pre njegovog povlačenja. U slučaju zahteva za brisanjem, možemo zadržati kopiju vaših ličnih podataka u naše svrhe čuvanja evidencije i izbeći unošenje vaših ličnih podataka u naše sisteme posle vašeg zahteva.

U slučaju da verujete ili imate utisak da obrada vaših podataka nije u skladu sa Zakonom, možete se obratiti Rocheovom licu za zaštitu podataka putem pošte na adresu Milutina Milankovića 11a (Novi Beograd) 11070 Beograd, Srbija ili na mejl adresuTakođe, imate pravo da se obratite nadležnom organu za zaštitu podataka o ličnosti (Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Bulevar kralja Aleksandra 15, Beograd, Srbija).

Sigurnost podataka

Roche i njegovi pružaoci usluga i saradnici preduzimaju razumne korake da zaštite lične podatke kojima pristupamo ili dobijamo putem ove internet stranice, od gubitka, zloupotrebe i neovlašćenog pristupa, otkrivanja, izmena ili uništavanja. Ipak, Roche ne garantuje za sigurnost vaših ličnih podataka i odriče se, u najvećoj meri dozvoljenoj zakonom, pune odgovornosti i štete nastale gubitkom, zloupotrebom i neovlašćenim pristupom, otkrivanjem, izmenama ili uništenjem. Preporučujemo da preduzmete sve dostupne mere predostrožnosti za zaštitu ličnih podataka koje ostavljate na ovoj internet stranici.

Ažuriranja Obaveštenja o privatnosti

Povremeno možemo revidirati ovo Obaveštenje. Bilo koje takve promene ovog Obaveštenja pojaviće se na ovoj stranici. Roche preporučuje da redovno pregledate ovo Obaveštenje o privatnosti zbog bilo kakvih promena. Datum poslednje revizije ovog obaveštenja nalazi se na vrhu ovog Obaveštenja.

KontaktOko svetalinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeO kompaniji RocheFokusna područjaKarijeraMedijiPričePolitika privatnostiPravna izjavaIzjava o zaštiti privatnostiPolitika kolačića