Understanding heart failure

Činjenice
o limfomu

Limfom je zajednički naziv za preko 90 srodnih karcinoma koji nastaju u ćelijama imunskog sistema.1 Dve glavne kategorije limfoma su: Hočkinov i ne-Hočkinov limfom (NHL). Većina dijagnostikovanih slučajeva limfoma su ne-Hočkinovi limfomi. Razlikovanje podtipova NHL-a je važno zbog odabira odgovarajućeg lečenja. Kliknite na kartice da saznate više o NHL-u i njegovim najčešćim oblicima.

Koji je najčešći oblik karcinoma krvi?

Tri glavne vrste karcinoma krvi su leukemija, limfom i mijelom. Limfom je jedan od najzastupljenijih oblika.2

Šta je ne-Hočkinov limfom (NHL)?

NHL je vrsta karcinoma krvi koja nastaje u belim krvnim zrncima, poznatim kao limfociti, koji su ključna komponenta imunološkog sistema.3

Koji su najčešći podtipovi ne-Hočkinovog limfoma (NHL)?

Dva najčešća podtipa NHL-a su difuzni B-krupnoćelijski limfom, kao agresivni (brzorastući) oblik, i folikularni limfom, kao indolentni (spororastući) oblik.4,5

Zašto je identifikacija podtipa NHL-a važna pri postavljanju dijagnoze?

Podtipovi NHL-a mogu imati drugačiji tok bolesti što znači da zahtevaju različit pristup u lečenju.6

Koja je prosečna starost kada se dijagnostikuje folikularni limfom?

Pacijenti kod kojih je postavljena dijagnoza folikularnog limfoma prosečne su starosti od oko 60 godina.7

Koji procenat pacijenata sa folikularnim limfomom se dijagnostikuje u uznapredovaloj fazi bolesti?

Simptomi folikularnog limfoma često se javljaju postepeno pa ih pacijenti ne primećuju, što dovodi do toga da se 80-85% pacijenata dijagnostikuje u uznapredovaloj fazi bolesti.8

Zašto se neki pacijenti sa folikularnim limfomom ne leče odmah nakon postavljanja dijagnoze?

Ako je bolest u ranoj fazi, pacijenti možda neće dobiti terapiju dok se simptomi ne pojave ili ne promene, ali će njihova bolest biti pod nadzorom lekara. Ovakav pristup u lečenju je poznat kao „posmatraj i čekaj“.9

Da li je folikularni limfom izlečiva bolest?

Iako se folikularni limfom uopšteno smatra neizlečivim, postoje lekovi kojima se bolest može dobro kontrolisati, a pacijenti mogu živeti još dugo godina od postavljanja dijagnoze.10

Šta predstavlja glavni cilj lečenja osoba sa dijagnozom folikularnog limfoma?

Svakim narednim povratkom bolesti (relaps), lečenje folikularnog limfoma predstavlja sve teži izazov, a terapijske mogućnosti postaju sve ograničenije. Cilj lečenja je da se postigne remisija (vreme bez znakova bolesti) što je moguće dužeg trajanja uz očuvanje kvaliteta života.11

Reference