Limfomi

Od prve definicije limfoma pa do danas napravljen je veliki iskorak, kako u razumevanju tako i u lečenju ove bolesti. Ključni korak je napravljen saznanjem da limfomi čine vrlo raznoliku grupu bolesti, što se dalje ogleda u samoj biologiji, kliničkoj slici i prognozi bolesti.

Limfomi se dele u dve osnovne kategorije: Hočkinov limfom i ne-Hočkinov limfom (NHL).

NHL su češći oblici limfoma, a u zavisnosti od brzine rasta i napredovanja maligne bolesti dele se na indolentne (spororastuće) i agresivne (brzorastuće) NHL. Folikularni limfom (FL) najčešći je indolentni oblik NHL, dok je difuzni limfom velikih B‑ćelija (DLBCL) najčešći agresivni oblik.

Iako znakovi i simptomi limfoma – uključujući neobjašnjivi gubitak telesne težine, povišenu telesnu temperaturu i noćno znojenje – mogu biti jednaki u svim kategorijama, terapijski pristup i prognoza bolesti zavise od tipa dijagnostikovanog limfoma.

Reference:

  1. National Cancer Institute: Dictionary of Cancer Terms. https://www.cancer.gov/publications/dictionaries/cancer-terms?cdrid=45368

    [Pristup juni 2019]

  2. Lyon, France: IARC Press. World Health Organization Classification of Tumors of Haematopoietic and Lymphoid Tissues. 2008.

Istorija limfoma datira još iz 17.veka kada je ova bolest prvi put bila opisana od strane italijanskog stručnjaka Marcello Malpighi kao “ bolest limfnih žlezdi i slezine koja je jednolično fatalna”. Vek kasnije, 1832.godine, lekar po imenu Thomas Hodgkin identifikovao je limfom po prvi put.¹

Više slučajeva hematologije

Pogledajte detalje o hematologiji

please be aware that you are leaving this website.