MC-RS-00054

U slučaju sumnje na akutni infarkt miokarda (AMI), hitno lečenje je neophodno. Svakih 30 minuta kašnjenja između simptoma i lečenja povećava jednogodišnju stopu mortaliteta za 7,5%.4

Troponin je preporučeni biomarker pri utvrđivanju AMI u skladu sa smernicama Evropskog kardiološkog društva (ESC).5 Pored toga, to je zlatni standard za razlikovanje pacijenata sa AMI i pacijenata bez AMI.5,6

Korišćenje testa visoko osetljivi troponin može smanjiti vreme potrebno za uključivanje ili isključivanje NSTEMI na samo 1 sat.1-3

Trijaža preko 75% pacijenata u roku od 1 sata što je potvrđeno u tri multicentrične studije sa više od 3.000 pacijenata.7-9

Bezbedno isključite AMI i sa sigurnošću otpustite pacijente na osnovu visoke negativne prediktivne vrednosti (99,1% - 100%) i niske stope mortaliteta 30 dana (0,0% - 0,2%).7-9

Znatno smanjuje potrebu za testiranjem srčanog stresa elektrokardiogramom vežbanjem (EKG)10

Olakšajte rano otpuštanje ili transfer iz urgentnog centra tako što ćete smanjiti vreme provedeno u njemu za 2,1 sat (33%) u odnosu na standardnu praksu.11

Reference

 1. Bandstein et al. (2014). J Am Coll Cardiol 63, 2569-2578

 2. Body et al. (2015). Clin Chem 61, 983-989

 3. Rubini-Giménezet al. (2013). Int J Cardiol 168, 3896-3901

 4. De Luca et al. (2004). Circulation 109, 1223-1225

 5. Roffi et al. (2016). Eur Heart J 37, 267-315

 6. Neumann et al. (2017). PLoS One 12:e0174288

 7. Reichlin et al. (2012). Arch Intern Med 172, 1211-1218

 8. Reichlin et al. (2015). CMAJ 187, E243-E252

 9. Mueller et al. (2016). Annal Emerg Med 68, 76-87

 10. Twerenbold et al. (2016). Eur Heart J 37, 3324-3332

 11. Ambavane et al. (2017). PLoS One 12, e0187662