Xeloda

Xeloda (Kapecitabin)
Ovde  možete preuzeti SMPC 

Osobine i dejstvo

Kapecitabin je fluoropirimidinski karbamat za oralnu primenu sa selektivnim antitumorskim delovanjem. U tumorskim tkivima konvertuje se u citotoksični antimetabolit 5-fluorouracil, koji inbiše sintezu DNK i RNK.

Indikacije

Xeloda je indikovana za adjuvantnu terapiju pacijenata nakon operacije stadijuma III (Djuksov stadijum C) karcinoma debelog creva

Xeloda je indikovana za terapiju metastatskog karcinoma kolona.

Xeloda je indikovana za prvu liniju terapije uznapredovalog karcinoma želuca u kombinaciji sa terapijskim režimima na bazi platine

Xeloda u kombinaciji sa docetakselom je indikovana za terapiju pacijenata sa lokalno uznapredovalim ili metastatskim karcinomom dojke nakon neuspeha citotoksične hemioterapije. Prethodna terapija bi trebalo da je uključila antraciklin. Xeloda je takođe indikovana kao monoterapija za lečenje pacijenata sa lokalno uznapredovalim ili metastatskim karcinomom dojke nakon neuspeha taksana i terapijskog režima koji sadrži antracikline ili za koje dalja terapija antraciklinom nije indikovana

Kontraindikacije 

Preosetljivost na sastojke preparata, anamnestički podaci o teškim ili neočekivanim reakcijama na primenu derivata fluoropirimidina (5-fluorouracila).

Neželjena dejstva                                                                                                                         

Dijareja, mučnina, povraćanje, stomatitis, opstipacija, sindrom „šaka-stopalo“, dermatitis, malaksalost, glavobolja, anoreksija, smanjenje hemoglobina, limfocitopenija, hiperbilirubinemija.

Doziranje i način primene

Preporučena doza je 1250 mg/m2 koja se daje dva puta na dan (ujutru i uveče; što odgovara ukupnoj dnevnoj dozi od 2500 mg/m2 ) u trajanju od 14 dana posle čega sledi period od sedam dana odmora. Tablete Xeloda treba progutati sa vodom u roku od 30 minuta po obroku.

Terapiju treba prekinuti ako se primeti progresija bolesti ili nepodnošljiva toksičnost. U kombinaciji sa docetakselom, preporučena doza Xelode je 1250 mg/m2 dva puta na dan u trajanju od dve nedelje posle čega sledi period od nedelju dana odmora, u kombinaciji sa 75 mg/m2 docetaksela u vidu jednosatne infuzije na svake tri nedelje.

Premedikacija oralnim kortikosteroidima kao što je deksametazon u skladu sa sažetkom karakteristika leka za docetaksel treba da se započne pre davanja docetaksela pacijentima koji primaju terapijsku kombinaciju Xeloda plus docetaksel.

Upozorenja

Oprez kod koronarne bolesti, metastaza u jetri, oštećene bubrežne funkcije, deficita dihidropirimidin dehidrogenaze (DHD), osoba iznad 60 godina starosti (zbog povećanog rizika od gastrointestinalne toksičnosti). Ne koristiti u toku trudnoće i laktacije.

Pakovanje

Tablete 150 mg (60 u kutiji), tablete 500 mg (120 u kutiji).

Reference

Xeloda, Sažetak karakteristika leka, avgust 2008.

Promotivni material

Dozna karta 
Xeloda mBC liflet 
Xeloda-vodič za pacijente

 Slajdovi

Xeloda u terapiji karcinoma dojke 
Xeloda u terapiji kolorektalnog karcinoma

 Link

www.xeloda.com