Herceptin

Herceptin (Trastuzumab)

Ovde možete preuzeti SMPC

 

Osobine i dejstva

Herceptin je antineoplastični lek, humanizovano monoklonsko antitelo koje se selektivno vezuje sa velikim afinitetom za ekstracelularni deo HER2 receptora (human epidermal growth factor receptor 2). Nakon vezivanja Herceptina za HER2 receptor aktivira se imuni sistem koji dovodi do inhibicije proliferacije i destrukcije tumorskih ćelija sa prekomernom ekspresijom HER2 receptora. Prekomerna ekspresija HER2 je prisutna kod 25-30% osoba sa karcinomom dojke i povezana je sa lošom prognozom same bolesti.

 

 

 

Indikacije 

Metastatski karcinom dojke sa prekomernom ekspresijom HER2 receptora, kao monoterapija (kod pacijentkinja koje su već primile najmanje dva hemioterapijska protokola zbog metastatske bolesti) ili u kombinaciji sa taksanima (kod pacijentkinja koje prethodno nisu lečene hemioterapijom).
Herceptin je indikovan za terapiju pacijentkinja sa HER2 pozitivnim ranim karcinomom dojke nakon hirurške intervencije, hemioterapije (neoadjuvantne ili adjuvantne) i radioterapije (ukoliko je primenjena).

Kontraindikacije

Preosetljivost na trastuzumab, proteine miša i/ili bilo koji sastojak farmaceutske formulacije preparata. 

Doziranje i način primene

Isključivo kao intravenska infuzija. Jednom nedeljno: prva infuzija u dozi od 4 mg/kg tokom najmanje 90 min, a naredne infuzije u dozi od 2 mg/kg tokom najmanje 30 minuta. Tronedeljni režim doziranja: Primenjuje se kao 90 minutna infuzija prvo inicijalna udarna doza od 8mg/kg telesne težine, praćena dozom održavanja od 6mg/kg telesne težine 3 nedelje kasnije, sa ponavljanjem doze od 6mg/kg na tri nedelje.

Neželjena dejstva

Najčešće su blaga do umerena, vezana za primenu infuzije (uglavnom prve): povišena temperatura i/ili drhtavica, ređe ukočenost, glavobolja, vrtoglavica. Retka neželjena dejstva kao što su dispneja, hipotenzija, bronhospazam, mogu biti težeg stepena i zahtevaju odgovarajuću suportivnu terapiju.

Upozorenja

Zbog mogućeg rizika od kardiotoksičnosti (naročito kod kombinovane primene sa antraciklinima) potreban je oprez kod osoba sa postojećim poremećajem srčane funkcije, a kardiološki pregled je neophodan kod svih bolesnica pre i tokom terapije. Herceptin se primenjuje u specijalizovanim ustanovama pod nadzorom lekara.

Pakovanje

1 lio-bočica sa 440 mg trastuzumaba + 1 bočica sa 20 ml bakteriostatske vode za injekciju sa benzil alkoholom.

Reference

Herceptin-sažetak karakteristika leka, jun 2006.

Promotivni materijal

Prakticni saveti za primenu Herceptina 
Herceptin u terapiji HER2 pozitivnog karicinoma dojke 
Herceptin testiranje 
Herceptin prospekt 
Zasto je značajno utvrditi HER2 status?

Slajdovi

U harmoniji sa HER-om, 24.novembar 2006 Beograd

Klinički značaj odredjivanja HER2 statusa 
HER2 status - gde, kada i kako? 
Nacionalni projekat HER2 testiranja 
Herceptin u adjuvantnom lečenju karcinoma dojke 
U harmoniji sa HERA studijom 
Herceptin u svakodnevnevnoj praksi

Linkovi

www.herceptin.net

www.herceptin.com