Cellcept

Cellcept (mikofenolat mofetil)

Ovde možete preuzeti SMPC

Farmaceutski oblik

Jedna kapsula Cellcept-a sadrži 250mg mikofenolat mofetila.
Jedna bočica Cellcept-a i.v. sadrži 500mg sterilnog liofiliziranog praška mikofenolat mofetila u obliku hidrohlorida.

Terapijske indikacije

Cellcept se koristi u profilaksi i lečenju odbacivanja kalema kod bolesnika sa alogenom transplantacijom bubrega, jetre i srca uključujući i pedijatrijske bubrežne kaleme. Koristiti se u kombinaciji sa drugim imunosupresivnim lekovima (ciklosporin, kortikosteroidi, takrolimus).

Preporučena doza i način primene

Profilaksa odbacivanja presađenog bubrega

Kod odraslih, najbolji terapeutski odnos rizika i koristi dobija se primenom doze od 2g/dan, u dve pojedinačne doze od 1g, a u izuzetnim slučajevima se primenjuje doza od 3g/dan. Prvu dozu primeniti unutar prva 72h nakon transplantacije.

Kod dece, preporučena doza je 600mg/m2, dva puta dnevno (dnevni maksimum 2g).

Kod bolesnika sa ozbiljnom hroničnom bubrežnom slabošću, nakon neposrednog posttransplatacionog perioda treba izbegavati doze veće od 2x1g dnevno.

Profilaksa odbacivanja presađenog srca 
2 x 1,5g dnevno, primeniti prvu dozu unutar prvih pet dana nakon transplantacije.

Profilaksa odbacivanja presađene jetre 
2 x 1g intravenski ili 2 x 1,5g per os, dnevno.

Kapsule se ne smeju otvarati niti mrviti. Cellcept i.v. se ne sme davati brzo ili bolus i.v injekcijom.