Avastin

Avastin (Bevacizumab)

Ovde možete preuzeti SMPC

 Osobine i dejstvo

Avastin je antineoplastični lek, humanizovano monoklonsko antitelo, koje se vezuje za faktor rasta endotela (VEGF) i na taj način inhibira vezivanje VEGF za receptore na površini endotelnih ćelija. Neutralizacijom aktivnosti VEGF smanjuje se vaskularizacija tumora i na taj način inhibira tumorski rast.

 

 

 

 

Pakovanje

1 bočica za jednokratnu upotrebu sa 100 mg bevacizumaba u 4ml koncentrata za rastvor za infuziju; 1 bočica za jednokratnu upotrebu sa 400 mg bevacizumaba u 16ml koncentrata za rastvor za infuziju.

Indikacije

Avastin u kombinaciji sa hemioterapijom na bazi fluoropirimidina je indikovan za terapiju bolesnika sa metastatskimkarcinomom kolona ili rektuma.

Avastin u kombinaciji sa paklitakselom je indikovan za prvu liniju terapije kod pacijenata sa metastatskim karcinomom dojke.

Avastin uz hemioterapiju na bazi platine je indikovan za prvu liniju terapije kod pacijenata sa neresektabilnim uznapredovalim, metastatskim ili recidivirajućim nesitnoćelijskim karcinomom pluća, izuzev kada se radi predominantno o histologiji skvamoznih ćelija.

Avastin u kombinaciji sa interferonom alfa-2a je indikovan za prvu liniju terapije kod pacijenata sa uznapredovalim i/ili metastatskim karcinomom bubrega.

 

Kontraindikacije

Preosetljivost na bevacizumab ili bilo koji od sastojaka leka; preosetljivost na ćelijske proizvode jajnika kineskog hrčka (CHO) ili druga rekombinantna humana ili humanizovana antitela; trudnoća; kod pacijenata s nelečenim metastazama CNS-a.

Doziranje i način primene

Metastatski karcinom kolona ili rektuma

Preporučena doza Avastina je 5mg/kg telesne težine ili 10 mg/kg telesne težine jednom u 2 nedelje, ili 7.5 mg/kg telesne težine ili 15 mg/kg telesne težine jednom u 3 nedelje.

Metastatski karcinom dojke

Preporučena doza Avastina je 10mg/kg telesne težine jednom u 2 nedelje ili 15mg/kg telesne težine jednom u 3 nedelje.

Nesitnoćelijski karcinom pluća

Avastin se daje uz hemioterapiju na bazi platine do 6 terapijskih ciklusa, posle čega sledi Avastin kao monoterapija do progresije bolesti.

Preporučena doza Avastina je 7.5 mg/kg telesne težine  ili 15 mg/kg telesne težine jednom u 3 nedelje.

Uznapredovali i/ili metastatski karcinom bubrega (mRCC)

Preporučena doza Avastina je 10 mg/kg telesne težine jednom u 2 nedelje.

Primenjuje se isključivo u vidu intravenske infuzije. Inicijalnu dozu treba davati u trajanju od 90 minuta. Ako se prva infuzija dobro podnosi, druga infuzija se može dati u trajanju od 60 minuta. Ako se i 60-minutna infuzija dobro podnosi, sve naredne infuzije se mogu davati u trajanju od 30 minuta. Ne sme se davati u vidu brze intravenske injekcije ili bolusa. Infuzije leka Avastin se ne smeju ni davati, niti mešati sa rastvorima glukoze. Kod pacijenata starijeg životnog doba nije potrebno prilagođavanje doze.

Neželjena dejstva

Gastrointestinalne perforacije, hemoragija, arterijska i venska tromboembolija, astenija, dijareja, mučnina, bol, hipertenzija, proteinurija.

Upozorenja

Povećan rizik od nastanka perforacije gastrointestinalnog trakta, terapiju trajno obustaviti kod pacijenata kod kojih dođe do gastrointestinalnih perforacija. Može nepovoljno da deluje na proces zarastanja rane, terapiju ne započinjati najmanje 28 dana posle većih operacije, ili sve dok hirurška rana potpuno ne zaraste. Povećana učestalost pojave hipertenzije: kod teške hipertenzije se preporučuje privremen prekid terapije Avastinom dok se ne postigne kontrola krvnog pritiska, u slučaju hipertenzivne krize i nemogućnosti kontrole krvnog pritiska trajno obustaviti terapiju Avastinom. Povećan rizik od razvoja proteinurije kod pacijenata sa hipertenzijom, terapiju treba prekinuti kod pacijenata koji razviju proteinuriju gradusa 4 (nefrotski sindrom). Povećana učestalost arterijskih tromboembolijskih događaja uključujući i cerebrovaskularne incidente (CVA), tranzitorne ishemiske atake (TIA) i infarkt miokarda(MI), terapiju trajno prekinuti ako dođe do razvoja arterijskih tromboembolijskizh događaja. Povećan rizik od razvoja hemoragije povezane sa tumorom, terapiju trajno prekinuti u slučaju pojave krvarenja gradusa 3 ili 4. Oprez kod pacijenata sa kongenitalnom hemoragijskom dijatezom, stečenom koagulopatijom ili pacijenata koji primaju punu dozu antikoagulantne terapije za lečenje tromboembolije. 

Reference

Avastin, Sažetak karakteristika leka, jul 2008

3. sastanak "Inhibicija angiogeneze u terapiji solidnih tumora"

Kontrola angiogeneze -Šansa životu

Dodatni materijal

Metastatski kolorektalni karcinom-novi prospekt

Karcinom dojke-novi prospekt

Karcinom pluca-novi prospekt

Karcinom bubrega-novi prospekt

Avastin u terapiji metastatskog kolorektalnog karcinoma

Doziranje i primena Avastina

Primena kod potencijalno resektabilnih pacijenata

Avastin-sve u jednom

Avastin-karcinom dojke

Avastin-kolorektalni karcinom

Hipertenzija i njena kontrola

Prezentacije

Kancerološka nedelja 2009.

Strategija lečenja obolelih od mCRC - S. Jelić

Is there a chance to cure patients with mCRC? - Thomas Gruenberger

Kako do najdužeg preživljavanja u mCRC? - Dino Tarabar

Kako optimizirati lečenje obolelih od mCRC? - Ivan Popov

Zaključak - S. Jelić

Zašto je Avastin osnova?

Uvodno predavanje- D. Jovanović

Kurativni pristup lečenju metastatskog CRC- I. Popov 

Avastin u terapiji metastatskog CRC-a, koliko dugo? - B. Kukić

Avastin osnova u lečenju solidnih tumora - S.Radić

Avastin-nova opcija u lečenju metastatskog karcinoma dojke - Lj.Stamatović

Avastin-budućnost u lečenju NSCLC - D. Jovanović

Zaključak - D.Jovanović

Kancerološka nedelja 2008.

Uvodna reč - S. Jelić

Angiogeneza i značaj njene inhibicije u lečenju karcinoma - Z.Tomašević

Avastin-činjenice o efikasnosti u metastatskom karcinomu dojke - Lj. Stamatović

Avastin bezbednost primene u metastatskom karcinomu dojke - D. Donat

Avastin budućnost u karcinomu dojke -  V. Kovčin

Zaključak - S.Jelić 

Linkovi

  • www.ResearchVEGF.com
  • www.Avastin.com