PRISTUP SADRŽAJIMA NAMENJENIM ISKLJUČIVO STRUČNOJ JAVNOSTI

Ovaj deo WEB portala sadrži informacije koje mogu biti dostupne samo stručnoj medicinskoj javnosti i to lekarima, zdravstvenim i veterinarskom radnicima, diplomiranim farmaceutima i drugim licima, koja se u smislu člana 2. stava 3. i 4. Pravilnika o načinu i uslovima oglašavanja leka i medicinskog sredstva („Sl. glasnik RS“, br. 99/2006) smatraju stručnom javnošću (*1). 
Uslov za korišćenje ovog sadržaja je da pripadate gore navedenom krugu lica i da ste građanin Republike Srbije. 
Prijavom za registraciju, potvrđujete da ispunjavate uslove iz gore navedene izjave i da prihavtate uslove korišćenja ovog WEB portala.

(*1). “Pod stručnom javnošću, u smislu ovog pravilnika, podrazumevaju se zdravstveni i veterinarski radnici koji propisuju, prodaju, odnosno izdaju lek i medicinsko sredstvo, koji vrše nabavku leka i medicinskog sredstva za apoteke i druge zdravstvene i veterinarske ustanove, odnosno privatnu praksu, ili na bilo koji drugi način utiču na nabavku i upotrebu leka i medicinskog sredstva, diplomirani farmaceuti i druga stručna lica u oblasti proizvodnje i prometa leka i medicinskog sredstva na veliko i malo, kao i lica u organima upravljanja zdravstvenih i veterinarskih ustanova. Pod stručnom javnošću, u smislu ovog pravilnika, podrazumevaju se stručna lica zaposlena u Ministarstvu zdravlja, u organizaciji obaveznog zdravstvenog osiguranja i Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (u daljem tekstu: Agencija), koji obavljaju poslove u vezi sa lekom i medicinskim sredstvima, odnosno u vezi sa proizvodnjom i prometom lekova i medicinskih sredstava. “ („Sl. glasnik RS“, br. 99/2006)