Lekovi

Lekovi

Actemra

Lečenje umerenog do teškog aktivnog reumatoidnog artritisa (RA)
Lečenje aktivnog sistemskog juvenilnog idiopatskog artritisa (sJIA) kod pacijenata starih 2 godine i starijih
Lečenje juvenilnog idiopatskog poliartritisa (pozitivnog ili negativnog na reumatoidni faktor i produženog oligoartritisa) kod pacijenata starih 2 godine i starijih

Anexate

Kompletan ili parcijalni prekid centralnih sedativnih efekata benzodiazepina

Avastin

Metastatski kolorektalni karcinom (mCRC)
Neresektabilni uznapredovali, metastatski ili recidivirajući nesitnoćelijski karcinom pluća
Metastatski karcinom dojke
Uznapredovali i/ili metastatski karcinom bubrega
Uznapredovali epitelijalni karcinom jajnika, jajovoda ili primarni peritonealni karcinom (prva linija terapije i terapija rekurentnog, platina senzitivnog karcinoma)

Bactrim

Infekcije izazvane mikroorganizmima senzitivnim na ko-trimoksazol

Bondronat

Prevencija skeletnih događaja (patoloških fraktura, koštanih komplikacija koje zahtevaju radioterapiju ili operaciju) kod bolesnika sa karcinomom dojke i koštanim metastazama
Lečenje tumor-indukovane hiperkalcemije sa ili bez metastaza

Bonviva

Post-menopauzalna osteoporoza (PMO)

Cellcept

Profilaksa akutnog odbacivanja transplantiranog organa kod bolesnika nakon transplantacije bubrega, srca ili jetre.

Copegus

Hronični hepatitis C (HHC)

Cymevene

CMV infekcije

Dilatrend

Srčana insuficijencija (HF)
Koronarna srčana bolest (CHD)
Hipertenzija (HTA)

Dormicum

Sedacija i anestezija; teški poremećaji spavanja (Dormicum film tablete)

Erivedge

Simptomatski metastatski karcinom bazalnih ćelija
Lokalno uznapredovali karcinom bazalnih ćelija gde nije indikovano hirurško lečenje ili radioterapija

Fuzeon

HIV

Gazyva

u kombinaciji sa hlorambucilom, prethodno nelečena hronična limfocitna leukemija, sa komorbiditetima

Herceptin

HER2-pozitivni metastatski karcinom dojke
HER2-pozitivni rani karcinom dojke
HER2-pozitivni metastatski karcinom želuca

Inhibace

Hipertenzija
Hronična srčana insuficijencija

Inhibace Plus

Hipertenzija

Invirase

HIV infekcija

Kadcyla

HER2-pozitivni metastatski ili neresektabilni, lokalno uznapredovali karcinom dojke (prethodno lečen trastuzumabom i taksanom odvojeno ili u kombinaciji)

Konakion

Profilaksa i lečenje krvarenja uzrokovanog deficijencijom vitamina K (VKDB) kod novorođenčadi i odojčadi
Antidot za antikoagulanse kumarinskog tipa u lečenju hemoragije

Kytril

Prevencija ili lečenje mučnine i povraćanja uzrokovanih citostatskom i radioterapijom
Prevencija i lečenje postoperativne mučnine i povraćanja

Mabthera

Non-Hočkin limfom (NHL)
Hronična limfocitna leukemija (HLL)
Reumatoidni artritis (RA)
Granulomatoza sa poliangiitisom i mikroskopski poliangiitis

Madopar Roche

Lečenje svih stadijuma Parkinsonove bolesti

Madopar HSB Roche

Lečenje svih stadijuma Parkinsonove bolesti

Mircera

Simptomatska anemija povezane sa hroničnim oboljenjem bubrega

Pegasys

Hronični hepatitis C (HHC)
Hronični hepatitis B (HHB)

Perjeta

HER2-pozitivni, metastatski ili lokalno uznapredovali, neresektabilni karcinom dojke

Pulmozyme

Cistična fibroza (CF)

Recormon

Simptomatska anemija povezana sa hroničnom bubrežnom insuficijencijom
Prevencija anemije kod prevremeno rođenih beba
Simptomatska anemija u onkohematologiji
Povećanje udela autologne krvi kod pacijenata pre transplantacije

Rivotril

Svi klinički oblici epileptične bolesti i konvulzija kod odojčadi, dece i odraslih.

Roaccutane

Teški oblici akni

Rocaltrol

Korigovanje abnormalosti u metabolizmu kalcijuma i fosfata kod pacijenata sa renalnom osteodistrofijom (ROD)
Post-menopauzalna osteoporoza (PMO)

Rocephin

Infekcije
Peri-operativna profilaksa (POP)

Roferon A

Leukemija vlasastih ćelija
AIDS
Hronična mijelogena leukemija
Kutani T-limfom
Folikularni non-Hočkin limfom
Uznapredovali karcinom renalnih ćelija
Maligni melanom
Hronični hepatitis C (CHC)
Hronični hepatitis B (CHB)

Tamiflu

Lečenje i prevencija gripa

 

Tarceva

Nemikrocelularni karcinom pluća (NSCLC)
Karcinom pankreasa

Toradol

Kratkoročno lečenje umerenog do jakog akutnog postoperativnog bola

Valcyte

Citomegalovirusni (CMV) retinitis kod bolesnika sa AIDS-om
Prevencija CMV bolesti nakon transplantacije organa od CMV-pozitivnog davaoca

Xeloda

Lokalno uznapredovali ili metastatski karcinom dojke (MBC)
Metastatski kolorektalni karcinom (mCRC)
Adjuvantna terapija pacijenata nakon operacije karcinoma kolona stadijuma III
Prva linija terapije uznapredovalog karcinoma želuca

Xenical

Lečenje gojaznih pacijenata sa indeksom telesne mase (ITM) većim ili jednakim 30 kg/m2, ili kod pacijenata povećane telesne težine (ITM ≥ 28 kg/m2) sa pratećim faktorima rizika

Zelboraf

Neresektabilni ili metastatski melanom sa pozitivnom BRAF V600 mutacijom